APPLY SIA īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros.

Pētniecības projekta numurs un nosaukums: Nr. 1.13 “Seklu un dziļu plaisu detekcija tukšā caurspīdīgā stikla tarā”

Projekts Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002

Pētījuma mērķis ir izstrādāt tukšas caurspīdīgas stikla taras plaisu analīzes risinājumu viendabīgas formas un rievainas formas pudelēm. Jau iepriekš izstrādātās stikla taras kvalitātes kontroles iekārtas ietvaros tika identificēts, ka viens no būtiskajiem defektu veidiem ir dziļas un seklas plaisas, taču to redzamības apstākļi būtiski atšķiras no pārējo defektu veidu redzamības konfigurācijas. Līdz ar to, lai nodrošinātu pilnu stikla taras analīzes inspekciju, iekļaujot visus industrijā būtiskos defektus, ir nepieciešamība izstrādāt atsevišķu moduli plaisu analīzei, kas vienkārši integrējams esošajā stikla taras kvalitātes kontroles sistēmā. Šāda pieeja pētniecības ietvaros ļauj vienkārši papildināt esošo stikla taras kvalitātes kontroles iekārtu to būtiski nepārbūvējot, bet papildus uzstādot nelielu modulāru iekārtu, kas veic plaisu analīzi.

Pētījuma ietvaros plānots veikt:

 • defektu kopas ievākšanu;
 • plaisu analīzi dažādās pudeles zonās un reljefos;
 • modelēt un izstrādāt plaisu analīzes prototipa iekārtu;
 • izstrādāt metodoloģiju datu sagatavošanai, neironu tīklu modeli un algoritmu kopu plaisu analīzei.

Pētījuma ietvaros plānots sasniegt:

 • fiziski strādājošu prototipa iekārtu plaisu vizuālai analīzei tukšā, caurspīdīgā stikla tarā;
 • neironu tīklu modeli un algoritmu kopu, kas attēlā spēj identificēt plaisas gan taisnā, gan rievotā pudeles reljefā dažādās pudeles zonās.


APPLY SIA īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros.


Pētniecības projekta numurs un nosaukums: Nr. 2.3 “Elektoenerģijas patēriņa optimizācijas iekārtas izveides izpēte un prototipa izstrāde”

Projekts Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002


Projekta ietvaros plānots izpētīt iespējas un izveidot prototipu iekārtai, kas darbosies kā vadības iekārta, lai optimizētu enerģijas patēriņu uzņēmumos, daudzīvokļu mājās, noliktavās, biroja ēkās u.c., kurā ir daudz energo intensīvas ierīces. Šī vadības iekārtas galvenā funkcija ir plānot un pārvaldīt elektroenerģijas plūsmu starp pievienotajām ierīcēm, lai samazinātu saimniecības izmaksas un nodrošinātu elektroenerģijas pieslēguma jaudas pietiekamību, ņemot vērā katras ierīces darbības ierobežojumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu tās pamatfunkciju veikšanu.

Galvenajās projekta aktivitātēs ietver :

 • Izpētīt vadības iekārtas integrācijas iespējas ar dažādām energointensīvo iekārtu tipiem, kā arī to pārvaldības iespējas ;
 • Izpētīt saimniecības elektroenerģijas patēriņa prognozēšanas algoritma pievienoto vērtību kopējās sistēmas efektivitātē;
 • Izpētīt un noteikt vadības iekārtas optimizācijas algoritma nepieciešamo efektivitātes līmeni;
 • Vadības iekārtas pilotēšana un tā efektivitātes izvērtēšana.

Sasniedzamais rezultāts

 • izveidots vadības iekārtas prototips, kurā integrētas (3) iekārtas. Pilotēta Vadības iekārta;
 • izveidota un praksē pārbaudīta vadības iekārta:
 • kas samazina saimniecības elektroenerģijas izmaksas (par 10% un vairāk)*;
 • samazina pieslēguma jaudas izmaksas (par 10% un vairāk)*;
 • optimizācijas procesā netiek traucēta saimniecības pamatdarbība;
 • ir apzinātas iespējas saimniecībai gūt papildus ienākumus, piedāvājot savu spēju pielāgot elektroenerģijas plūsmas kā pakalpojumu pārvades tīkla operatoram.


Elektroenerģijas un pieslēguma jaudas izmaksas ir divas alternatīvas kā veicināt saimniecības izmaksu samazinājumu. Mazākiem patērētājiem lielāku īpatsvaru no kopējā elektroenerģijas rēķina (līdz pat 40%) sastāda pieslēguma jaudas un pārvades tarifu izmaksas, kamēr lielākiem patērētājiem līdz pat 90% no kopējā elektroenerģijas rēķina sastāda pašas elektroenerģijas izmaksas. Optimizācijas mehānisma mērķi ir piemērojami saimniecībai, lai nodrošinātu lielāko absolūto ekonomisko ieguvumu, kas sagaidāms 10% un vairāk kopējā elektroenerģijas rēķina summas samazinājumā.

X

Receive your
FREE STRATEGY SESSION
with our experts here!